Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Samhällsorienterande ämnen inledande kurs

Ansök här

I alla tider har människor försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor, både de sociala sammanhang de ingår i samt hur det förflutna påverkar livet idag och de val som görs inför framtiden. Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger individen verktyg att delta i samhällslivet, att påverka sin livssituation och att bidra till samhällets utveckling. Dessa kunskaper är särskilt betydelsefulla i en komplex samtid som präglas av snabb utvecklingstakt, globalisering och mångfald.

I kursen ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen organiseras, fungerar och förändras samt hur individer och grupper samverkar,
 • använda en geografisk referensram samt reflektera över samspelet mellan människa, natur och samhälle,
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • analysera religioner och livsåskådningar och hur de påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • söka, analysera och kritiskt granska information från olika källor samt uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, samt
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Innehåll

Individen och samhället

 • Sveriges geografi och geografiska förutsättningar, till exempel befolkning, kulturlandskap och infrastruktur.
 • Geografiska metoder och arbetssätt, till exempel kartan och dess uppbyggnad.
 • Att flytta mellan länder och inom ett land. Orsaker och konsekvenser.
 • Centrala samhällsfunktioner och olika stödfunktioner i samhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård och socialtjänst.
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Vanliga traditioner och högtider, bland annat med anknytning till kristendomen.
 • Religioner och andra livsåskådningar i världen och i ett mångkulturellt Sverige.
 • Kulturliv och friluftsliv i Sverige.

Så styrs Sverige

 • Den svenska demokratin och välfärdssamhällets framväxt.
 • Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och nationell nivå – riksdag, regering, landsting och kommuner.
 • Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Information och kommunikation

 • Det svenska medielandskapet. Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel traditionella massmedier och sociala och digitala medier.
 • Möjligheter och utmaningar i det förändrade medielandskapet. Möjligheter och utmaningar förknippade med internet och digital kommunikation.
 • Metoder för att söka information från olika källor i de samhällsorienterande ämnena. Hur man kan bearbeta och värdera information.

Rättigheter och rättsskipning

 • Grundläggande mänskliga rättigheter. Fri- och rättigheter samt skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Jämlikhet och jämställdhet i ett mångkulturellt Sverige.
 • Urfolket samerna och nationella minoriteter i Sverige.
 • Lagstiftning, lagar och normer. Kriminalitet och rättssystemet.

Privatekonomi och samhällsekonomi

 • Privatekonomi. Inkomster, utgifter, skatt, transfereringar, lån, sparande och betalningsformer.
 • Offentlig ekonomi. Skatter och vad de används till.
 • Arbetsmarknaden i Sverige. Utbildningsvägar, yrkesval, entreprenörskap och olika anställningsformer.

Ansök här

Fakta om kursen

Kurskod

GRNSOA2

Poäng

100

Typ

Kurs

Utbildningsform

Komvux

Nivå

Grundläggande

Studieform

Flexibel, Klassrum

Samarbetspartner

Halmstads kommun

Mer om Halmstads kommun

Eductus Halmstad