×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Svenska som andraspråk 1

gymnasial nivå

Svenska som andraspråk 1 är en kurs på 100 poäng.
Lär dig mer om det svenska språket. Du får reflektera över din egen flerspråkighet och dina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att göra din ansökan.

Om svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1 ger dig med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla din kommunikativa språkförmåga.

Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer.

I kursen lär du dig:

 • Förmågan att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
 • Att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
 • Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.
 • Strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftligt språk.
 • Läsa och reflektera över texter av olika slag.
 • Läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.
 • Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
 • Förmågan att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
 • Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.
 • Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.

Nästa steg:

När du har läst klart kursen kan du fortsätta med:
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3

Kursinformation

Sökbar i: Nacka Komvux, Värmdö

Studieform Distans

Studietid Kvällstid, Dagtid

Kurskod SVASVA01

Utbildningstyp Grundläggande kurs, Gymnasial kurs, Komvux

Ansök

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.