×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Svenska 3

gymnasial nivå

Svenska 3 är en kurs på 100 poäng.
För att läsa svenska 3 behöver du ha läst kursen svenska 2. I kursen ökar du ännu mer din förmåga i att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Välj kommun

Kursen går att söka till från flera kommuner.

Välj din hemkommun för att se specifik kursinformation.

Om svenska 3

Kärnan i svenska är språk och litteratur. I kursen får du utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter

Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

I kursen lär du dig:

 • Förmågan att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 • Förmågan att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
 • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
 • Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
 • Förmågan att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
 • Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
 • Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

Kursinformation

Sökbar i: Västerås

Studieform Klassrum

Kurskod SVESVE03

Utbildningstyp Gymnasial kurs

Ansök

Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.