×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Historia 1a1

gymnasial nivå

Historia 1a1 är en kurs på 50 poäng.
I kursen utvecklar du ditt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna.

Ansök via din hemkommun Kontakta oss

Om historia 1a1

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid.

Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa. i kursen breddar, fördjupar och utvecklar du ditt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. 

I kursen lär du dig:

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmågan att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  • Förmågan att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  • Förmågan att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Efter kursen har du fördjupade kunskaper inom:

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
  • Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.

Kursinformation

Sökbar i: Halmstad

Studieform Flex, Klassrum

Studietid Dagtid, Individanpassad, Flexibel

Kurskod HISHIS01a1

Förkunskaper SO, grundläggande matematik, engelska och svenska

Utbildningstyp Gymnasial kurs


Viktiga datumAnsök Ansök
Kursplan och kunskapskrav

Vill du veta ännu mer om kursen?
Läs då hela beskrivningen på Skolverket.se. Där finner du kursplan samt vilka kunskapskrav som gäller.

CSN

Bidrag och lån för att studera på komvux. Läs mer om att söka studiemedel.

Kostnadsfri kurs

Kursen är kostnadsfri. Kurslitteraturen kostar, den betalar du för själv.

Studera på Eductus

Jobbfokus

Vi utbildar för jobb. Genom vår utbildning får du kompetensutveckling och stärker din plats på arbetsmarknaden.

Vi blickar utåt

Vi arbetar med omvärldsfaktorer som engagerar och som rör din livssituation. På så sätt utvecklas du snabbare.

Du är viktig för oss

Vi finns här för att hjälpa dig nå dina mål. Vi erbjuder ett flexibelt lärande som utgår från dina behov och förutsättningar.