Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Svenska som andraspråk 4

För att läsa Svenska som andraspråk delkurs 4 ska du tidigare ha läst kursen Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande.

Undervisningen i kursen behandlar följande innehåll:

Läsa och skriva

 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och
  arbetsliv.
 • Lässtrategier för att förstå, tolka, analysera och kritiskt granska texter från olika medier.
  Att urskilja texters uttalade och outtalade budskap samt deras olika syften, avsändare och
  sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare,
  typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud
  samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter, till exempel att förtydliga,
  variera och precisera dem. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för
  språkbehandling.
 • Språkets struktur, till exempel sats- och meningsbyggnad och tempus. Textbindning med
  hjälp av sambandsord, till exempel hur orsakssamband, slutsats och motsats kan
  formuleras.
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.

Tala, lyssna och samtala

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning
  till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att leda en diskussion,
  argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser och att sammanfatta
  huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare.
  Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel
  för att planera och genomföra muntliga presentationer, till exempel digitala medier och
  verktyg.
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Olika variationer av talad svenska.

Sakprosatexter och berättande texter

• Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och utredande,
till exempel tidningsartiklar, populärvetenskapliga texter och debattinlägg.
• Sakprosatexters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och
begrepp.
• Skönlitteratur och annan fiktion från olika tider och från skilda delar av världen som
belyser människors livsvillkor och identitets- och livsfrågor. Några skönlitterära genrer
samt några skönlitterärt betydelsefulla verk och deras författare.
• Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad. Tema, motiv,
berättarperspektiv, tillbakablickar samt miljö- och personbeskrivningar.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel filmer och webbtexter. Texternas
innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
• Hur olika texttyper kan kombineras i en text, till exempel berättande och beskrivande
inslag i en argumenterande text.
• Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att identifiera överordnade idéer i
  form av nyckelord och att föra anteckningar.
 • Ord, symboler och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika
  situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Hur ords och begrepps nyanser och värdeladdning kan påverka uppfattningen av innehåll
  och budskap i texter och samtal. Språkförändringar, till exempel nya ord i det svenska
  språket och betydelseglidningar av ord och uttryck.
 • Ordbildning, till exempel sammansättningar och avledningar, samt betydelsen av olika
  prefix och suffix.
 • Fasta uttryck, idiomatiska uttryck och bildspråk.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang, till exempel
  skillnaden mellan språket i en nyhetsartikel och ett debattinlägg.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande. Etiska och moraliska aspekter på språkbruk,
  yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk, till exempel svenska
  språkets struktur i jämförelse med något annat språk.

Informationssökning och källkritik

 • Olika sätt att söka, välja, värdera, kritiskt granska och använda sig av information från
  internet och andra källor. Hur man citerar och anger källor, även vid användning av
  digitala medier.
 • Källkritik. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt
  förhållningssätt.

Fakta om kursen

Typ

Kurs

Utbildningsform

Komvux

Platser